ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ

«Перш ніж дитина осмислить усю глибину тієї істини, що вона – громадянин своєї країни, і це покладає на неї великі обов’язки, вона має навчитись платити добром за добро, творити своїми силами щастя і радість іншим людям»

(В.Сухомлинський)

/Files/photogallery/1877/DSC03101.JPG

Дитинство – найважливіший період у житті дитини. І саме в цей період вона потребує найбільшої уваги і захисту. Формування ціннісної моральної та правової практики для найкращого забезпечення інтересів дітей – одне з найважливіших завдань, що стоїть перед колективом нашого навчального закладу. Захист прав дитини, забезпечення нормативів законодавчої бази потребує участі кожного педагога, кожного працівника дитячого садка. Всі зусилля колективу направлені на створення комфортного життя, змістового в усьому розмаїтті, емоційно насиченого, позитивно забарвленого. Слова В.Сухомлинського: «Дитина – ніжний пагін, слабенька гілочка, що стане могутнім деревом, і тому дитинство потребує особливої турботи, ніжності, обережності», стали однією сходинкою, яка забезпечує комфортність дитини в широкому значенні цього слова. Навчання правам людини – це довготривалий процес і здійснюється він на всіх етапах навчання і виховання дитини.

Право – це сукупність норм і правил, встановлених і захищених державною владою, що регулюють відносини людей у суспільстві.Правова культура включає в себе безпосередні дії людини, її поведінку в різних, часто непередбачених, життєвих ситуаціях. Вона передбачає вміння і готовність особистості вирішувати свої життєві проблеми, жити серед людей, спілкуватися з ними, орієнтуючись на морально-правові норми. Дошкільнята тільки починають освоювати ази морально-правової культури. Ознайомлення з правами носить пропедевтичний характер і готує дитину до засвоєння демократичних цінностей і прав людини в подальшому. Дітям-дошкільнятам доступні лише самі загальні уявлення про свої права і свободи, закріплених у міжнародних та державних документах, а також способи їх реалізації в різних життєвих ситуаціях. Це ставить перед педагогами дошкільних установ такі завдання: • Допомогти дитині зрозуміти і осмислити свої елементарні права; • Формувати почуття самоповаги, поваги до власних прав і прав інших людей;• Розвивати прагнення дитини реалізовувати свої права, не порушуючи прав оточуючих його людей. Вирішенню цих завдань сприяє правове виховання і навчання правам людини. Перш ніж познайомити дитину з правами, його треба підвести до усвідомлення себе як особистості, повноцінного члена суспільства, розуміння своєї індивідуальності та людської гідності. Правове виховання дошкільника починається з виховання у нього почуття власної гідності, поваги до самого себе. Тільки поважає самого себе і свої права людина здатна по-справжньому поважати інших людей та їх права. Тому в дошкільному закладі і сім'ї необхідно створити атмосферу визнання індивідуальності дитини, поваги його особистості, а самій дитині надати можливість реалізовувати свої людські права Він повинен володіти свободою вибору, проявляти активність, ініціативність, самостійність, мати можливість висловлювати власну думку, проявляти шанобливе ставлення до думки інших, вміти надавати допомогу і приймати її. Без цього не можуть розвиватися такі необхідні кожній людині громадянські якості, як активність, самостійність, рішучість, відповідальність. Виховання в дусі прав людини спрямоване на формування у дитини почуття справедливості, загальної рівності прав і можливостей. Тому неприпустимі несправедливість, заходи впливу, принижающие людську гідність дітей, порушують їх право бути коханими, рівними серед інших. Правова освіта дошкільнят передбачає ознайомлення юних громадян з конкретними і зрозумілими їм правами.

Дітям доступні такі чотири групи прав:

1. Права на гідне існування, виживання, що включає право на життя і здоров'я, житло, їжу, ім'я, родину, турботу батьків, громадянство.

2. Права на розвиток, освіту, відпочинок і дозвілля.

3. Права на захист від приниження, насильства та експлуатації, а також особливі права дітей-інвалідів та сиріт.

4. Права на свободу слова, думки та діяльності.

Знайомство дітей з їхніми правами доцільно здійснювати в двох напрямах: "Я і мої права", "Я і права інших людей". Це сприяє розумінню таких простих і водночас складних істин, як: "Мої права – це мої можливості, мої свободи", "Мої права закінчуються там, де починаються права іншої людини". Правове виховання та навчання дитини гармонійно поєднується з його громадянським, моральним, трудовим і валеологічним вихованням.Елементарні правові знання включаються до загального і необхідний дітям комплекс знань про життя. Вони є доповненням до знань про навколишній світ, соціальної дійсності. Виховання громадянина, що бере активну участь в житті суспільства, передбачає знайомство з правом на освіту, придбання професії за своїм вибором, правом на працю. Ознайомлення з правами людини сприяє моральному становленню особистості дитини, формування етичних уявлень, гуманних почуттів і взаємовідносин, допомагає прищепити повагу до себе і інших людей. Знайомлячись з правами, діти вчаться зважати на думку та інтересами інших людей (право на власну думку), захищати слабких (право на особливий захист), справедливо вирішувати виникаючі суперечки і конфлікти, адекватно оцінювати свої дії і вчинки. Збереження і зміцнення здоров'я кожної дитини - одне з найважливіших завдань дошкільного закладу. У процесі ознайомлення з правами діти дізнаються про відповідальність за своє здоров'я, необхідності його берегти і зміцнювати, освоювати способи оздоровлення і безпечної поведінки. Необхідно також пам'ятати, що формування морально-правової культури у дітей багато в чому залежить від загальної соціально-правової ситуації, рівня правової культури педагогів та батьків, а також ефективності засобів та методів первісної правової освіти.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

Правове виховання дітей дошкільного віку спрямоване на формування основних блоків функціональних компонентів структури їх правосвідомості:

• логіко-нормативного (елементарні знання дітей про свої права і обов'язки, тобто правова інформованість, розуміння соціально схвалюваних правил поведінки);

• емоційно-образного (суб'єктивне ставлення дитини до правил поведінки, ціннісне їх сприйняття, адекватна оцінка своїх і чужих вчинків з точки зору діючих правил поведінки);

• принципово-вольового, чи поведінкового (прояв активності в ситуаціях, коли необхідно керуватися соціальними правилами поведінки; реалізація правосообразної поведінки в різних видах діяльності, дотримання заборон і виконання обов'язків).

Модель організації правового виховання в дитячому садку, заснована на соціальному партнерстві дошкільного навчального закладу з батьками, вимагає створення умов для підвищення рівня правової культури всіх учасників правовиховного процесу, збудованого в єдину систему, підкріпленого достатнім змістовним і наочним матеріалом.

Основними завданнями правового виховання у дошкільному навчальному закладі є:

• створення умов для формування у дітей правової компетентності;

• ознайомлення з соціально-правовими нормами і правилами поведінки у формі, що відповідає віку;

• формування у дітей: соціальної відповідальності, здібностей розуміти і оцінювати свою поведінку і вчинки оточуючих людей, навичок спілкування в різних ситуаціях з орієнтацією на ненасильницьку модель поведінки;

• виховання у дітей шанобливого і терпимого ставлення до людей незалежно від їх походження, расової та національної належності, мови, статі, віку, особистісного та поведінкового своєрідності, в тому числі зовнішнього вигляду і фізичних вад;

• сприяння процесу формування у дітей: почуття власної гідності, своєї думки і навичок його вираження, умінь конструктивного вирішення конфліктів і суперечок; виховання поваги до гідності і думки іншої людини;

• створення в дошкільному навчальному закладі правового простору і умов для підвищення кваліфікації вихователів у сфері правового виховання;

• підвищення рівня правової культури педагогічного складу дошкільного освітнього закладу та батьків дітей, які відвідують дитячий сад;

• створення умов для організації взаємодії сім'ї та дошкільного навчального закладу з питань правового виховання та залучення батьків у правовиховний процес;

• підвищення рівня соціально-правової захищеності дітей як в дошкільному навчальному закладі, так і в сім'ї;

• формування у батьків розуміння відповідальності сім'ї за дитину, за дотримання його прав, необхідності створення в родині взаємин, заснованих на розумінні, турботі, ненасильницьких способи спілкування

• надання необхідної допомоги сім'ям у здійсненні правовиховної діяльності.

Процес розуміння і внутрішнього прийняття дитиною соціально-правових явищ довготривалий і важко піддасться оцінці. При регулярній роботі з дітьми можна наочно переконатися в позитивних змінах в їх відношенні до себе і до інших людей, у зниженні рівня агресії у дітей, в сформованість у дітей власної думки, у зміні підходів до вирішення конфліктів і суперечок.Реалізація програмних цілей і завдань дозволить: створити освітній простір для підвищення правової компетентності педагогічного складу та правового виховання дітей, залучити до правовиховної діяльність батьків.Для вирішення поставлених цілей і завдань правовиховної діяльності у дошкільному навчальному закладі необхідно здійснювати за трьома напрямками: з педагогічним складом, з батьками, з дітьми.Успішність правового виховання в дошкільному освітньому закладі багато в чому визначається відповідною кваліфікацією педагогічних кадрів. Рівень підготовленості вихователів до здійснення правового виховання залежить від якості організованої в дитячому садку діяльності з підвищення кваліфікації педагогів як організаторів правового виховання та їх правової культури.Педагогічна тактика правовиховної діяльності вихователя як з дітьми, так і з їх батьками повинна будуватися не на категоричних судженнях, а на переконанні і доброзичливому обговоренні.У практиці правовиховної діяльності педагогів неприпустимі впливи на дошкільників, що ображають їхню людську гідність, жорстокі покарання, грубі окрики і т.п.Найбільш перспективним є проведення правовиховної роботи з дошкільниками на позитивних прикладах, стосовно яких у дітей виникає бажання наслідувати.Роль педагога дошкільного навчального закладу як організуючого початку правового виховання в системі вихователь − дитина − батьки полягає не тільки у формуванні у дітей елементарних уявлень про правила поведінки, права та обов'язки, а й у створенні умов їх практичного застосування як в дошкільному навчальному закладі, так і в родині.Правове виховання в дитячому садку відбувається більш успішно при використанні пошуково-експериментальних, ігрових, проблемних, практичних методів, що робить цей процес особистісно-значущим.На заняттях з правового виховання дошкільнят доцільно використовувати види діяльності, в яких діти долучаються до рішення простих творчих завдань: відгадати, відшукати, розкрити секрет, скласти, змоделювати і т.п.Мотиваційно-інформаційний, інформаційно-дійовий та контрольно-оцінювальний етапи програми націлюють на те, щоб дошкільнята з пасивних, бездіяльних спостерігачів перетворилися на активних учасників пізнання соціально-правового життя суспільства на власному досвіді в конкретних справах, вчинках.

Декларація прав дитини

1. Ми діти світу. Хто б не були наші батьки, де б ми не жили і в що б ми не вірили, поводьтесь з нами як з рівними. Ми гідні того, щоб отримувати все найкраще з того, що може дати світ.

2. Захищайте нас, щоб ми мали можливість рости гідно й вільно.

3. Нехай у нас буде ім'я і земля, яку ми можемо назвати своєю.

4. Ми не повинні мерзнути, і в нас має бути дах над головою. Забезпечте нас їжею та місцем для ігор. Якщо захворіємо, то нам необхідний догляд.

5. Якщо у нас є проблеми у фізичному чи розумовому розвитку, ви ще більше дбайте про нас і враховуйте наші потреби.

6. Дайте нам змогу жити в сім'ї. Якщо сім'я не може піклуватися про нас, то візьміть нас до себе.

7. Добре навчайте нас, щоб ми могли бути щасливими та плідно прожили життя. Проте дайте нам можливість і гратись, щоб ми самі навчались.

8. Нехай у важку годину ми будемо першими, кому ви допоможете. Майбутнє світу залежить від нас.

9. Захистіть нас від жорстокості й від тих, хто може з нами погано поводитись.

10.Ростіть нас в умовах терпимості, свободи й любові. Вирісши, і ми пропагуватимемо розуміння між народами.

«Реалізація питань з правового виховання у роботі з дітьми»

Правове виховання - важлива складова становлення загально розвиненої особистості зі сформованими моральними та громадянськими якостями. Одне із завдань, означених у Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт», це створення умов для розвитку правової компетентності дітей, ознайомлення їх не лише з правами, а й з обов′язками – загальнолюдськими та національними. Реалізовувати це завдання у легкій і цікавій для дітей формі допомагає адаптована програма з правового виховання дітей старшого дошкільного віку розроблена вихователем – методистом дитсадка Київської області. Система виховання й освіти молодого покоління дедалі більше орієнтується на гуманізацію, прищеплення маленьким громадянам загальнолюдських і національних цінностей, покладених в основу прав людини. Починати формувати правову культуру особистості необхідно саме з дошкільного віку. Педагог має озброїти дитину насамперед умінням жити, сприймати життя і цілісності, піклуватися про формування гуманної особистості на основі знання своїх прав і свобод, поваги до прав і обов′язків інших людей, а також відповідального ставлення до виконання своїх обов′язків як добропорядного члена суспільства, громадянина України. Виходячи с положень Конвенції ООН про права дитини від 27.02.1991 р. та спираючись на Базовий компонент дошкільної освіти в Україні та Базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений старт», була розроблена програма з правового виховання дітей старшого віку. Вона спрямована на ознайомлення дітей з їхніми правами та обов’язками та розкриття змісту понять: право, обов′язок, закон, взаємодопомога, щастя, совість, відповідальність, щирість, повага, доброта, справедливість, любов до Батьківщини та до близьких людей. Обираючи форми та методи роботи з дітьми старшого дошкільного віку, необхідно зважати не тільки на специфіку дошкільного закладу, але й на інтелектуальні, психолого – педагогічні особливості старших дошкільнят, а також на їхні індивідуальні характеристики. Адаптована програма включає у собі навчально – тематичний план, загальну мету та завдання до кожного розділу, а також методичні рекомендації.

Загальна мета програми

•Сприяти розумінню дітьми своїх прав, свобод та обов’язків, свідомому відповідальному ставленню до них.

• Формувати у дітей правові почуття: гідності, впевненості у собі та у своїх силах.

• Розширювати етичні уявлення про добро, чесність, справедливість, щирість. Дати дітям знання про добро та зло як протилежні категорії людського буття.

• Розвивати самосвідомість дитини, формувати інтерес до життя.

• Виховувати у дітей риси характеру, відповідно до загальнолюдських моральних цінностей: порядність, скромність, доброзичливість, чесність,самостійність, відповідальність, наполегливість у досягненні мети, чуйність, почуття обов′язку.

• Формувати уявлення про сім′ю, рід, родовід. Виховувати шанобливе ставлення до рідних.

• Виховувати любов до рідного краю. Розширювати уявлення дітей про Батьківщину.

• Розвивати інтерес до різних професій.

• Формувати свідоме ставлення до своїх обов′язків у дошкільному закладі та сім′ї. Виховувати почуття відповідальності за доручену справу.

• Дати дітям знання про культуру спілкування, формувати вміння правильно поводитися у колективі з однолітками та з незнайомими людьми.

• Виховувати вміння знаходити компроміс при розв′язанні конфліктних ситуацій.

Навчально – тематичний план

(розподіляється на 9 розділів, помісячно)

1. Вересень – «Право на життя».

2. Жовтень – «Право на ім′я».

3. Листопад – «Право на сім′ю».

4. Грудень – «Право на житло».

5. Січень – «Право на харчування».

6. Лютий – «Право на відпочинок».

7. Березень – «Право на власну думку».

8. Квітень – «Право на захист від фізичного та психологічного насилля».

9. Травень – «Право на освіту».

Розділ «Право на життя». Формувати у дітей поняття про життя – як найвищу цінність. Розповідати про здоров′я – як найважливішу умову щасливого життя, та про покликання людини – творити добро на землі .Виховувати бажання берегти своє здоров′я та піклуватися про здоров′я близьких людей, та робити добрі справи. Закріплювати знання правил безпеки життєдіяльності в побуті, на вулиці, вдома. Ознайомити дітей з основним законом Конституції України: «Кожна людина має невід′ємне право на життя. Ніхто не має права позбавити когось життя, Обов′язок держави – захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров′я, життя і здоров′я інших людей від протиправних дій іншого».

Розділ «Право на ім′я». Формування уявлення дітей про те що кожна людина має право на ім′я. Дати знання про значення імен для спілкування, можливими варіантами імен (пестливі форми). Формувати уявлення про основний документ – паспорт та дати зміст поняття «автопортрет». Учити дітей називати дату свого народження, імена та по батькові своїх тата і мами.

Розділ «Право на сім′ю». Ознайомити дітей з поняттями « сім′я», «родина», «рідня», «родовід». Формувати уявлення дітей про те, що в кожної людини є батьки, а в них - свої батьки, дідусь, бабуся, прадід і пробабуся. Розповідати дітям про обов′язки членів родини. Формувати усвідомлення сенсу родинних взаємин. Виховувати любов до батьків, свого роду, пошану до своїх предків, гордість за досягнення та результати праці близьких, інтерес до сімейних традицій.

Розділ «Право на житло». Дати дітям знання про різні види житла: за призначенням, кількістю поверхів, за матеріалами. Вчити розуміти роль житла, важливість підтримки в ньому чистоти, порядку. Розкрити поняття «економія». Розширити знання про професії: сантехник, електрик, зварник, штукатур, маляр, муляр, монтажник, дизайнер. Виховувати бажання підтримувати чистоту та порядок в кімнаті, складаючи речі на свої місця.

Розділ «Право на харчування». Дати дітям знання про харчування – як основний спосіб підтримування здоров′я людини та її життя, про вітаміни, їх вплив на організм людини та продукти, в яких вони містяться. Розкрити зміст понять «режим харчування», та «культура харчування». Розповісти дітям про шкідливі для здоров′я людини продукти харчування, про лікарські та отруйні рослини. Розширювати знання про професії: кухар, продавець, лікар, водій, фермер.

Розділ «Право на відпочинок». Дати знання дітям про те, що кожна людини (і дорослий і дитина) має право на відпочинок. Розповісти про різні види відпочинку. Ознайомити з правилами, яких необхідно дотримуватись під час будь – якого відпочинку. Стимулювати дитячу творчість. Проводити екскурсії в природу .

Розділ «Право на власну думку». Формувати у дітей логічне мислення як необхідний засіб освоєння навколищньої дійсності. Вчити орієнтуватися у просторі, відчувати рух, характеристики часу, розуміти основні закони буття: зміну дня і ночі, світла і темряви і таке інше. Вчити дітей критично оцінювати діх та судження дорослих і однолітків, розмірковувати, обґрунтовувати, доводити і відстоювати правильність свого міркування. Формувати бажання знаходити свої шляхи розв′язання завдань та проблемних ситуацій.

Розділ «Право на захист від фізичного та психологічного насильства». Пояснити дітям значення слів: доброта, щирість, відвертість, жорстокість, пригнічення, біль, образа. Вчити оцінювати стилі поведінки людей, відрізняти жорстоке поводження з дітьми від гуманного й засуджувати його. Розповісти дітям, як треба діяти в разі небезпечної ситуації, вивчити з ними номери телефонів міліції, пожежників, швидкої допомоги. Виховувати відповідальність за свої вчинки, вміння контролювати себе, дотримуватись у взаєминах з людьми моральних норм і правил. Формувати у дітей вміння пропонувати, надавати і приймати допомогу, лікуватися, стримувати свою агресивність, визначати чесноти інших, вибачатися, виходити з конфліктної ситуації, поступатися, виявляти гнучкість, послідовність в діях.

Розділ «Право на освіту». Дати дітям знання про те, що кожна людина має право на освіту, вибір навчального закладу за інтересами та уподобаннями. Розповісти про різні види навчальних закладів. Розкрити зміст понять: «знання», «уміння», « старанність», «відповідальність». Ознайомити дітей з букварем, дати уявлення про шкільне приладдя та його призначення. Виховувати інтерес до навчання в школі.

Кожен розділ містить форми роботи з визначеної теми. Пропонуються такі форми роботи:

• інтегровані заняття - з розвитку мовлення та ознайомлення з навколишнім середовищем, з математики та художньої літератури;

• образотворча діяльність (малювання, аплікація) та організація виставок дитячих робіт;

• бесіди, розповіді педагога;

• екскурсії в природу та на роботу до батьків;

• фізкультурні та музичні свята і розваги;

• драматизація казок;

• проекти – казки та проект дослідницької роботи з дітьми.

Але не слід забувати, що даючи дітям знання про їх права ми повинні паралельно знайомити їх і з обов'язками.

Що ж таке обов’язок?

Обов’язок – громадянська необхідність відповідати за свої дії, вчинки. Видатний німецький мислитель Г.Гегель виокремив чотири різновиди обов’язків:

Ø обов’язок перед самим собою

Ø перед сім’єю

Ø перед державою

Ø перед іншими людьми

Які ж обов’язки мають діти й чи взаємопов’язані права та обов’язки? От на що пропонував звернути увагу В.Сухомлинський.

Десять “не можна” В.Сухомлинського.

Не можна байдикувати, коли всі працюють;

Не можна сміятися над старістю;

Не можна вступати в суперечки з дорослими;

Не можна виявляти невдоволення через те, що в тебе немає тої чи іншої речі;

Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не дає собі;

Не можна робити те,що засуджують старші;

Не можна залишати літню людину самотньою, якщо у неї немає нікого, крім тебе;

Не можна збиратися в дорогу, не спитавши дозволу старших;

Не можна сідати обідати, не запросивши старшого;

Не можна чекати, доки з тобою привітається старший, ти маєш привітатися перший.

Права та обов’язки взаємопов’язані. Знання прав і обов’язків допомагає виховувати в дитини такі риси як порядність, відповідальність, чесність.

Завдяки спільній праці батьків, педагогів та державні підтримці можна виховати свідоме, морально здорове покоління, що і є основною ідеєю Конвенції по права дитини. Майбутнє наших дітей в руках кожного з нас. Про це ніколи не слід забувати. Потрібно пам’ятати, що тільки виконання законів може забезпечити мир, безпеку та краще майбутнє для всього людства, незалежно від того, чи це доросла людина, чи то маленька дитина.

Заходи до проведення Всеукраїнського тижня права в закладі дошкільної освіти «Журавлик» грудень 2017 р.

1. Організувати та провести 4 –8 грудня 2017 р. Всеукраїнський тиждень права.

2. Оформити виставку педагогічної літератури на тему «Права та обов’язки дітей». (Вихователь – методист, до 04.12.2017 р.)

3. Організувати та провести консультації з педагогічними працівниками «Основні принципи Конвенції ООН про права дитини».(соц.педагог 05.12.2017 р.)

4. Підготувати та провести заняття, бесіди, дидактичні ігри, спостереження, читання художньої літератури для дітей по правовому вихованню. (Вихователі, протягом тижня)

5. Провести сюжетно-рольові ігри: «Сім’я», «Лікарня», «На прийомі у лікаря», «Ми – кухарі», «Лялька захворіла», «Їдальня».(Вихователі середніх та старших груп).

6. Розіграти проблемні ситуації: «Я сам вдома», «Я загубився»… (Вихователі середніх та старших груп).

7. Провести літературну вікторину по казках: «Колобок», «Рукавичка», «Колосок», «Пригоди Буратіно», «Червона Шапочка», «Троє поросят», «Гидке каченя», «Коза дереза», «Зайчикова хатка», «Лисичка та журавель», «Дюймовочка» та інші. ( Вихователі груп)

8. Провести театралізовану розвагу «В країні казкових героїв» (Музкерівник, вихователі груп)

9. Підготувати та провести конкурс малюнків «Захистимо права маленької людини!»(Вихователі груп);

10. Поповнити та оновити матеріали в інформаційних куточках для батьків «Великі права маленької дитини».(Вихователі груп, протягом тижня)

Кiлькiсть переглядiв: 4761